.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

.

 

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Békevár Egyesület
Székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Levelezési cím és telephely: 8622 Szántód, Jókai u. 41.
Adószám: 18151709-1-14
Cégbíróság nyilvántartási száma: 14-02-0003882
Telefon: +36/70/259-1348
E-mail cím: bekevar.webkikoto [kukac] gmail [pont] com
Honlap: www.bekevar-portal.hu
a továbbiakban, mint Adatkezelő

Jelen szabályzat 2018. 05. 25-től hatályos, az új GDPR európai szabályozásnak megfelelően.

Adatkezelés célja

A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Békevár Egyesület által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Békevár Egyesület adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében /GDPR/ meghatározott elvárásoknak.

Az érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII törvény is előírja.

Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a fent nevezett Békevár Egyesület weboldalán.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett.

A Békevár Egyesület vezetői és dolgozói az adatvédelmi törvénynek megfelelően járnak el a személyes adatok védelmét és biztonságát illetően.

A Békevár Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Alapfogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személy

„érintett” vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. A KEZELT ADATOK MEGNEVEZÉSE

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket az érintett felhasználó önkéntesen ad meg.

Az egyesületi tagfelvételi kérelem benyújtása és a weboldalunk használata során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra: név, születési adatok, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

A Lev-listára való feliratkozáshoz csak e-mail cím szükséges. A Lev-lista egy külső szolgáltató cég. A rendszert a Bithuszárok Számítástechinkai és Szolgáltató Bt., székhelye 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8. üzemelteti. Az adat kezelésének célja az, hogy a feliratkozó értesüljön a legfrissebb hírekről, illetve fontos eseményekről. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más szolgálatok reklámjai is megjelenhetnek, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A Békevár Egyesület rendezvényeit látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező az összejövetelekről hang-, kép- és videófelvételt készíthet. Ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvételével hozzájárul személyének és hangjának rögzítéséhez és közléséhez. 

A kiadványainkat igénylők adatai a megrendelés alkalmával kerülnek a birtokunkba: vezetéknév, keresztnév, irányító szám, település, cím, email cím, telefon, megjegyzés. Az adatkezelés a kiadványok elküldésig tart, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Ha a terméket nem a megrendelő vagy megbízottja veszi át, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot, vagy postai szolgáltatást veszünk igénybe.

III. ADATKEZELÉS FOLYAMATA

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett – a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Adatvédelmi Szabályzat előzetes megismerését követően – a Belépési nyilatkozat aláírásával, a kiadványaink megrendelésével illetőleg a Weboldalunk használatával, a Lev-listára történő feliratkozással és a rendezvényeinken való részvétellel fogadja el. Az Érintett ezek teljesítésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő kezelje a megadott adatokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Érintett által megadott elérhetőségekre.

Amennyiben az Érintett időközben más döntésre jut, és a továbbiakban nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, akkor önként kiléphet az egyesületi tagságból és a Lev-listákból. A kilépés módjai: az egyesületi tagságból való kilépését írásban kérheti, a Lev-listákból pedig a levelek alján található leiratkozó linkre kattintva léphet ki. Továbbá nem rendel a kiadványainkból és nem vesz részt a rendezvényeinken.

Adatbiztonsági intézkedések

Papír alapon és elektronikusan kezelt adatok biztonságát az Adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak (az Egyesület vezetősége) férjenek hozzá. Velük titoktartási nyilatkozatot kötöttünk.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

(A tájékoztatáskéréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog)

Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést az összes fent megjelölt e-mail címen is kérelmezheti az érintett, Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 15 napon belül teljesíti.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

A tiltakozáshoz való jog:

Az összes fent megjelölt e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az Adatkezelőnél

A fent közzétett e-mail címekre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja, visszaélés történt a Békevár Egyesületnek megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

* A tájékoztatáshoz való jog
* A helyesbítéshez való jog
* A törléshez való jog
* Az adatkezelés korlátozásához való jog
* Adathordozhatóság joga
* A tiltakozáshoz való jog
* Visszavonás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. 

bastya.JPG (2137 bytes)

Link: BÉKEVÁR PORTÁL
E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com